Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 7
15, 16 и 17 февруари 2017 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 290.00 - 300.00 310.00 - 315.00
Количество (тона) 150 200
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW 280.00 - 290.00 300.00 - 310.00
Количество (тона) 200 150
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 290.00 - 300.00 310.00 - 320.00
Количество (тона) 100 200
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 670.00 - 690.00 700.00 - 720.00
Количество (тона) 150 200
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач