Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 5
3 - 5 февруари 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 290.00 - 300.00 310.00 - 320.00
Количество (тона) 200 1000
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 270 N. Q.
Количество (тона) 200 0
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 270 N. Q.
Количество (тона) 200 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - DAP 250.00 - 280.00 290
незабавна доставка - EXW 222 N. Q.
Количество (тона) 3657 5000
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач