Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 20
17, 18 и 19 май 2017 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 290.00 - 300.00 310.00 - 330.00
Количество (тона) 200 150
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 280.00 - 290.00 300.00 - 310.00
Количество (тона) 100 200
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW N. Q. 290.00 - 300.00
Количество (тона) 0 100
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 280.00 - 300.00 310.00 - 320.00
Количество (тона) 150 200
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 630.00 - 650.00 670.00 - 700.00
Количество (тона) 200 500
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач