Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 17
27 и 28 април 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 260 275
Количество (тона) 500 4000
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 240 N.Q.
Количество (тона) 500 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 240.00 - 250.00 270
незабавна доставка - DAP 350 350
Количество (тона) 3100 3100
Сделки: 100 тона на цена 350.00 лв./тон
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 600 750
Количество (тона) 500 3000
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач