Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 15
15 - 17 април 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА - II-ра Б група
незабавна доставка - EXW 310 330.00 - 340.00
Количество (тона) 450 300
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 260 300
Количество (тона) 100 250
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 650 680
Количество (тона) 400 100
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач