Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 29
20, 21 и 22 юли 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 235.00 - 240.00 280
Количество (тона) 500 1000
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 215.00 - 230.00 260
Количество (тона) 300 430
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 260 N. Q.
Количество (тона) 200 0
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 640 N. Q.
Количество (тона) 200 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач