Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 48
30 ноември, 1 и 2 декември 2016 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 260.00 - 280.00 300
Количество (тона) 100 150
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 325 350
Количество (тона) 50 170
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW N. Q. 700.00 - 720.00
Количество (тона) 0 700
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач