Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 30
29 - 31 юли 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 260 300
Количество (тона) 1000 550
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW 250 N. Q.
Количество (тона) 2000 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - ЗОП, в чували х 5 кг, DAP 222.00 - 369.00 369
незабавна доставка - EXW 280 N. Q.
Количество (тона) 530 30
Сделки: 30 тона на цена 369.00 лв./тон
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач