Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 39
30 септември - 2 октомври 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW N. Q. 325
Количество (тона) 0 1600
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 260 N. Q.
незабавна доставка - DAP 320 N. Q.
Количество (тона) 5100 0
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 680.00 - 720.00 N. Q.
Количество (тона) 550 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач