Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 34
26 - 28 август 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW, 30 % глутен 325 N. Q.
Количество (тона) 30100 0
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW, нова реколта 275 N. Q.
Количество (тона) 100 0
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW, нова реколта 280 N. Q.
Количество (тона) 2000 0
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 280 N. Q.
Количество (тона) 200 0
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 660 N. Q.
Количество (тона) 100 0
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач