Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 16
17, 18, 19 и 20 април 2018 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - FOB 241 N.Q
незабавна доставка - ПДИ N.Q 283
Количество (тона) 24000 439
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - ПДИ 231 271
Количество (тона) 1730 1730
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - ПДИ 212 252
Количество (тона) 47 47
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка 270 285.00 - 290.00
Количество (тона) 100 100
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество