Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 3
18, 19 и 20 януари 2017 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 280.00 - 290.00 300
Количество (тона) 150 200
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 260.00 - 280.00 N. Q.
Количество (тона) 100 0
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW 280.00 - 290.00 300
Количество (тона) 150 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 280.00 - 290.00 300
Количество (тона) 150 200
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 680.00 - 690.00 700
Количество (тона) 150 100
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач