Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 25
24 - 26 юни 2015 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - ЗОП, в чув. х 25 кг, DAP 222.00 - 350.00 350.00 - 400.00
Количество (тона) 30 30
Сделки: 30 тона на цена 350.00 лв./тон
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW, нова реколта 250 300
Количество (тона) 2000 400
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - ЗОП, в чув. х 25 кг, DAP 222.00 - 350.00 350.00 - 380.00
незабавна доставка - EXW 280 N. Q.
Количество (тона) 570 70
Сделки: 70 тона на цена 350.00 лв./тон
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
ЗОП - стоката се търгува по Закона за общ.поръчки
EXW - от място
DAP - доставено до купувач